Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

GEAL SK, s.r.o.

Zapísaný v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33200/S

Lazovná 82, Banská Bystrica, 974 01

Telefónne číslo: 0905 890 320

E-mailová adresa: obchod@cisteniepovrchov.sk

IČO: 51 220 601

IČ DPH: SK2120641501

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bansko Bystrický kraj, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1 (telefónne číslo: 048/412 49 69, 048/415 18 71, číslo faxu: 048/412 46 93 , www.soi.sk)

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti, ktoré súvisia s nákupom akéhokoľvek tovaru v internetovom obchode Čistenie Povrchov umiestnenom na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim t. j. prevádzkovateľom uvedeného internetového obchodu a kupujúcim t. j. zákazníkom. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu Čistenie Povrchov umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, ktorý odoslal prostredníctvom uvedenej internetovej stránky záväznú objednávku predávajúcemu. Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode Čistenie Povrchov. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil.

2.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára na základe objednávky, ktorú zasiela kupujúci prostredníctvom internetového obchodu Čistenie Povrchov umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk predávajúcemu.Táto objednávka musí obsahovať informácie o objednávanom tovare (typ tovaru, množstvo tovaru), informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa), informáciu o konečnej sume (suma za objednávaný tovar, poštovné, balné) a taktiež informáciu o spôsobe platby a spôsobe dodania tovaru. Predávajúci sa na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto určenia, ktoré kupujúci uviedol v objednávke ako adresu doručenia. Predávajúci však nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne zadanou adresou prijímateľa. Predávajúci taktiež nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené prepravnou spoločnosťou, neočakávanými okolnosťami, ktoré neboli zapríčinené predávajúcim alebo za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou. Predávajúci je ďalej povinný objednávaný tovar zasielať zabalený v súlade s podmienkami prepravnej spoločnosti spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a s konečnou sumou za tovar, vrátane poštovného a balného. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tento tovar a zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá zodpovedá konečnej sume uvedenej na objednávke (vrátane poštovného a balného) a spôsobom, ktorý v objednávke kupujúci uviedol.

Kupujúci sa ďalej zaväzuje prekontrolovať neporušenosť obalu či tovaru pri jeho preberaní od prepravnej spoločnosti, vzhľadom na to, že predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinením prepravnou spoločnosťou, ako už bolo uvedené vyššie.

3.Spôsob dodania

Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky:

prostredníctvom vybranej kuriérskej spoločnosti  - tovar je v tomto prípade odovzdaný kuriérskej spoločnosti do 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu. Kupujúci uhrádza predávajúcemu poštovné a balné vo výške 4,50 EUR pri službe kuriér. Pri objednávkach v hodnote tovaru viac ako 50 EUR, uhrádza náklady na dodanie tovaru (poštovné, balné) predávajúci,

postredníctvom osobného odberu počas pracovných hodín (7:30 – 16:30) v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 97405, Banská Bystrica. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu, keď bola jeho zásielka odoslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a informovať ho o pohybe jeho zásielky. Zásielka bude v tomto prípade kupujúcemu doručená do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, pričom bude zásielka doručená na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť za objednaný tovar doručovateľovi tejto zásielky.

4. Cena Tovaru

Tovarom sa rozumie každý ponúkaný produkt uverejnený v internetovom obchode Čistenie Povrchov. Ceny tovarov ponúkaných v internetovom obchode Čistenie Povrchov umiestnenom na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky a sú uvedené v mene EUR. Ceny týchto tovarov nezahŕňajú náklady súvisiace s dopravou tohto tovaru ku kupujúcemu (poštovné a balné). Ceny týchto tovarov zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Daňový doklad je predávajúci povinný priložiť k zásielke spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tento daňový doklad zároveň slúži ako záručný list.

5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie a výmena tovaru

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy:

v prípade, ak sa tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu Čistenie Povrchov, umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk, predávajúcemu už nedodáva,

v prípade zjavnej chyby v predajnej cene za tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu Čistenie Povrchov umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk t. j. predajná cena je zjavne iná ako obvyklá cena podobného tovaru,

v prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci si objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu (v tomto prípade je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou objednaného tovaru t. j. poštovné a balné, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu).

V prípade, ak ide o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, uskutočňuje sa tak informačným e-mailom zaslaným zo strany predávajúceho kupujúcemu. V tomto okamihu sa kúpna zmluva ruší.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bezplatne od okamihu odoslania objednávky predávajúcemu až do okamihu odoslania objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci tak môže urobiť e-mailom na adresu obchod@cisteniepovrchov.sk alebo osobne na adrese Zvolenská cesta 46/C, 974 05 Banská Bystrica. Zákazník je povinný po zaslaní žiadosti elektronicky, overiť si prijatie žiadosti na telefónnom čísle 0915 993 335. Kúpna zmluva sa v tomto prípade ruší dohodou medzi oboma stranami v okamihu, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail, v ktorom akceptuje jeho návrh na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa v tomto prípade považuje za prevzatý v okamihu, ak spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Ak je posledný deň tejto lehoty sobota, nedeľa alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho:

kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je nepoužitý, kompletný, nepoškodený, v pôvodnom stave (kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci uvedenej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy tovar rozbaliť a uistiť sa o jeho správnosti, avšak nemá právo tovar začať používať. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.),

kupujúci je povinný k zásielke priložiť originál, prípadne kópiu kúpnej zmluvy (faktúry), ktorú kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,

kupujúci je povinný k zásielke priložiť vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy, ktorý kupujúci dostal spolu s objednaným tovarom,

kupujúci je povinný zaslať všetky vyššie uvedené náležitosti na nasledujúcu poštovú adresu: GEAL SK, s.r.o Zvolenská cesta 46/C, 97405 Banská Bystrica Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci má právo zaslať kupujúcemu nový tovar (pri výmene tovaru) prípadne platbu (pri vrátení tovaru) iba v tom prípade, ak mu bude tovar doručený späť od kupujúceho alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal (potvrdenie z pošty). Ďalej je predávajúci povinný vymeniť tento tovar za iný (pri výmene tovaru) alebo vrátiť kupujúcemu platby (pri vrátení tovaru), ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia všetkých vyššie uvedených náležitostí predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu aj náklady za poštovné a balné, avšak nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6. Spôsob platby

Kupujúci má v procese objednávky možnosť voľby medzi nasledujúcimi spôsobmi platby za tovar:

dobierka - v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti. V prípade, ak si kupujúci zvolil spôsob platby na dobierku a kupujúci objednaný tovar neprevzal včas a riadne, prípadne sa objednaný tovar vrátil späť predávajúcemu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s dopravou tohto tovaru (poštovné, balné)

platba prevodom na účet - Po odoslaní objednávky je kupujúci povinný zaplatiť konečnú sumu objednávky prevodom na účet IBAN SK14 7500 0000 0040 2544 9742. Ako variabilný simbol treba uviesť číslo objednávky. Platba sa považuje za vykonanú v momente pripísania konečnej sumy objednávky na účet predávajúceho.

platba pri osobnom odbere – v tomto prípade kupujúci uhrádza sumu dohodnutú v objednávke pri prevzatí zásielky v hotovosti v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 974 05 Banská Bystrica.

7.Reklamačné podmienky

V súlade s Občianskym zákonníkom sa na tovar predávaný v internetovom obchode Čistenie Povrchov vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V rámci tejto lehoty si kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady u prevádzkovateľa tohto internetového obchodu, vzhľadom na 

to, že predávajúci zodpovedá za to, že tovar ponúkaný na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk je bez akýchkoľvek vád. Kupujúci môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu prostredníctvom poštových služieb alebo osobne v centrálnom sklade na adrese Zvolenská cesta 46/C, 97405 Banská Bystrica. V tomto prípade je kupujúci povinný zaslať (priniesť) tovar zakúpený od prevádzkovateľa internetového obchodu Čistenie Povrchov, ktorý má v úmysle reklamovať; originál, prípadne kópiu záručného listu (záručným listom je v tomto prípade daňový doklad, ktorý kupujúci prijíma spolu s objednaným tovarom) a vyplnený reklamačný formulár na poštovú adresu: GEAL SK, s.r.o. ....

Kupujúcemu odporúčame vyššie uvedené náležitosti zaslať na vyššie uvedenú poštovú adresu spolu s poistením. Náklady na zaslanie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie. V lehote 30 dní od prijatia reklamácie predávajúci rozhodne o akceptovaní, prípadne neakceptovaní zodpovednosti za vady tovaru. Ak predávajúci príjme zodpovednosť za vadu tovaru, v rámci uvedenej lehoty túto vadu odstráni bezplatne, ak je vada odstrániteľná. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci ďalej informuje kupujúceho o vykonaní opravy a dobe jej trvania. V prípade, ak ide o vadu, ktorá je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje vymeniť tento výrobok za nový. Ak prevádzkovateľ internetového obchodu Čistenie Povrchov už neponúka rovnaký typ výrobku, môže kupujúcemu ponúknuť iný výrobok, pričom sa cenový rozdiel doplatí, prípadne vráti. Ak kupujúci nemá záujem o iný tovar, predávajúci sa zaväzuje vrátiť mu plnú sumu, ktorú kupujúci zaplatil pri prijatí zásielky z internetového obchodu Čistenie Povrchov umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk do 14 dní ododňa vzniku tohto nároku. Za vadu tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania, nedovoleného, neodborného zásahu, neodvratnej udalosti (živelná pohroma), nesprávneho zaobchádzania, zanedbania starostlivosti a údržby tovaru.

8.Ochrana osobných údajov

Kupujúci v procese objednávky uvádza svoje krstné meno, priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí, aby prevádzkovateľ internetového obchodu Čistenie Povrchov umiestneného na internetovej stránke www.cisteniepovrchov.sk uchovával a spracovával tieto údaje výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru zákazníkovi (prepravná spoločnosť). Prevádzkovateľ internetového obchodu Čistenie Povrchov nebude vynucovať ani podmieňovať získanie osobných údajov hrozbou odmietnutia objednávky kupujúceho či dodania tovaru. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Tento súhlas potom zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania predávajúcemu zo strany kupujúceho.

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia na dodávky tovarov realizované dodávateľom, ak nie je s odberateľom písomne osobitnou dohodou dohodnuté inak.

Pokiaľ tieto obchodné podmienky alebo iné písomné dohody s odberateľom nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.), a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ tieto podmienky hovoria o osobitnej dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

Tieto podmienky sa v zmysle § 273 a násl. Obchodného zákonníka považujú za všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou GEAL SK, .s.r.o

V Banskej Bystrici 20.02.2018

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamo- vaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygie- nickými zásadami.

Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na pou- žitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

Článok II

Miesto uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu osobne v predajni kde reklamovaný produkt zakúpil, v centrálnom sklade na Zvolenskej ceste 63/A Banská Bystrica alebo zaslaním na adresu GEAL SK, s.r.o. Zvolenská cesta 46/C, 97405 Banská Bystrica.

Ak je v záručnom liste uvedený podnik určený k vykonaniu opravy, ktorý je v mieste pre- vádzky spoločnosti GEAL SK, s.r.o., alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom a spotrebiteľ nemieni od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny, uplatní právo na opravu u podniku určeného k vykonaniu opravy. Tým uplatnil právo zo záruky.

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok, faktúra a prijímový doklad). Predloženie dokladu o zakúpení na účely re- klamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne 24-mesačná záruka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná doba mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúp- nou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, pre- dávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej re- klamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpove- dá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmlu- vou.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľ- skou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

 

 

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

– spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,

– spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,

– reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, – sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

– ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,

– spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

– spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa rekla- mácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný re- klamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracov- ných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primera- ná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamá- cie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamá- ciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné rieše- nie.

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady nepotravinárskeho tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlh- šia doba. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Ak výrobca (dodávateľ spoločnosti GEAL SK, s.r.o.) poskytuje na svoje výrobky dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov, spoločnosť GEAL SK, s.r.o. nesmie túto dobu skrátiť, aj keď sa to týka len niekto-rej súčiastky veci.

Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebi- teľa je predávajúci povinný vydať záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľovi sa vysvetlí, že k vy- baveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Predávajúci bude vydávať záručné listy v prípade dlhších záručných dôb než 24 mesiacov po- skytovaných na vlastné výrobky a pri predávaných tovaroch, kde záručný list k výrobku pribalil dodávateľ.

 

 

Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruky, rozsah a pod- mienky záruky, dĺžku záručnej doby, údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Ak záručný list neobsahuje všetky náležistosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Obsah, rozsah a podmienky záruky znamená:

– na ktoré vlastnosti tovaru sa poskytuje dlhšia záručná doba (môžu to byť len niektoré vybra- né vlastnosti, nemusí to byť nevyhnutne výrobok ako celok),

– aké plnenie poskytne predávajúci (ak sa vada v poskytnutej záručnej dobe vyskytne – môže sa dohodnúť napr. vždy na vrátení zaplatenej kúpnej ceny alebo na výmene za bezvadný to- var),

– aké doklady musí kupujúci pri uplatnení práv z takto poskytnutej záruky predložiť, príp. aké iné podmienky musí splniť, napr. vrátenie s pôvodným obalom atď., aby sa mohol domáhať svojich práv pri poskytnutej záruke.

Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia rekla- mácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípa- de, že tak kupujúci neurobil. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, kedy bol zákazník po- vinný si vec po vybavení reklamácie vyzdvihnúť.

Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihol vec po vybavení reklamácie (maximálne po 30 dňoch od prijatia reklamácie), hoci sa mu vybavenie reklamácie riadne oznámilo doporučeným listom s výzvou na vyzdvihnutie veci, predávajúci postupuje nasledovne:

– po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie reklamácie, ktorá sa spotrebiteľovi určila v predošlej vý- zve alebo po uplynutí primeranej lehoty, zašle predajca spotrebiteľovi druhú výzvu vo forme doporučenej zásielky s doručenkou, aby si vec na príslušnej prevádzke vyzdvihol a určí sa mu na to primeraná lehota (napr. 1 mesiac od doručenia),

– v prípade, že si zákazník ani po uplynutí tejto lehoty (lehota sa počíta od dátumu doručenia vyznačeného na doručenke, alebo uloženia na pošte, ak sa zásielka vráti) vec nevyzdvihne, môže cca po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností príslušnej prevádz- ky, o čom rozhodne vedúci prevádzky) vec predať,

– v prípade, že sa vec predá (ak ide o použitú vec po oprave, je nutné predávať ju so zľavou a možno k nej vyznačiť kratšiu záručnú dobu, minimálne však 12-mesačnú; vymenené veci mož- no predávať ako nové – za plnú cenu a v plnej záruke), je nutné viesť evidenciu, za akú cenu a kedy sa vec predala,

– v prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil zákazník, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, je nutné mu povedať a preukázať, že bol 2x vyzvaný na vyzdvihnutie veci a z dôvodu, že sa k nej neprihlásil, bola táto vec predaná, pretože GEAL SK, s.r.o. nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať; vedúci prevádzky môže ponúknuť spotrebiteľovi, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala,

– poplatky za skladovanie sa vyberať nebudú.

 

Článok V

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstráni- teľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný va- du bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajú- cemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predá- vajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov posúdi vedúci obchodnej prevádzky v súlade s inštrukciami obdržanými z úseku ob- chodu a marketingu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú. Pri výmene veci nie je dôležité, či táto vec už bola používaná.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

– na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo

– právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamá- cie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne uží- vať, má právo na:

– na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak – oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Článok VI

Reklamácia použitého a vadného tovaru

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vysta- vený osobitne a predáva sa oddelene od bezvadného tovaru. Tovar musí byť predávaný za niž- šiu cenu, než za akú sa predáva rovnaký, ale bezvadný tovar.

Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Prílohy

Príloha č. 1 – Reklamačný protokol o prijatej reklamácii

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL REKLAMAČNÝ PROTOKOL